تغییر به وضعیت برتر

رایگان!

  • جلسات 21 جلسه
  • نوع دوره غیرحضوری
  • مدت زمان 3:10:23
  • سطح مقدماتی
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 493 نفر
  • بازدید دوره 6.7K بازدید

دانلود دوره

سیما زارعی
فایل متنی جلسه مقدماتی
158 دانلود
ویدئو جلسه مقدماتی (زمان 4:06)
802 مشاهده
ادریس حبیبی
فایل متنی جلسه 1
124 دانلود
ویدئو جلسه 1 (زمان 7:10)
1.4K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مریم زاهدی
فایل متنی جلسه 2
51 دانلود
ویدئو جلسه 2 (زمان 6:50)
759 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهیار اکبری
فایل متنی جلسه 3
74 دانلود
ویدئو جلسه 3 (زمان 8:51)
794 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

بهزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 4
107 دانلود
ویدئو جلسه 4 (زمان 5:06)
746 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 5
80 دانلود
ویدئو جلسه 5 (زمان 6:55)
538 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 6
66 دانلود
ویدئو جلسه 6 (زمان 6:09)
525 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 7
48 دانلود
ویدئو جلسه 7 (زمان 4:45)
253 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد فلاح
فایل متنی جلسه 8
43 دانلود
ویدئو جلسه 8 (زمان 8:26)
367 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیدمحمد ایرانژاد
فایل متنی جلسه 9
76 دانلود
ویدئو جلسه 9 (زمان 9:43)
228 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

آزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 10
52 دانلود
ویدئو جلسه 10 (زمان 7:46)
368 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 11
98 دانلود
ویدئو جلسه 11 (زمان 3:43)
570 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 12
136 دانلود
ویدئو جلسه 12 (زمان 7:51)
681 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مسعود عابدیان
فایل متنی جلسه 13
289 دانلود
ویدئو جلسه 13 (زمان 4:24)
460 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 14
164 دانلود
ویدئو جلسه 14 (زمان 5:03)
319 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 15
134 دانلود
ویدئو جلسه 15 (زمان 5:52)
339 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین عظیمی
فایل متنی جلسه 16
150 دانلود
ویدئو جلسه 16 (زمان 5:39)
318 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 17
143 دانلود
ویدئو جلسه 17 (زمان 6:02)
225 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 18
175 دانلود
ویدئو جلسه 18 (زمان 5:42)
275 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد ازقندی
فایل متنی جلسه 19
123 دانلود
ویدئو جلسه 19 (زمان 6:15)
324 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین آدرم
فایل متنی جلسه 20
108 دانلود
ویدئو جلسه 20 (زمان 4:39)
163 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 21
122 دانلود
ویدئو جلسه 21 (زمان 6:03)
266 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید