تغییر به وضعیت برتر

رایگان!

  • جلسات 21 جلسه
  • نوع دوره غیرحضوری
  • مدت زمان 3:10:23
  • سطح مقدماتی
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 514 نفر
  • بازدید دوره 7.2K بازدید

دانلود دوره

سیما زارعی
فایل متنی جلسه مقدماتی
164 دانلود
ویدئو جلسه مقدماتی (زمان 4:06)
928 مشاهده
ادریس حبیبی
فایل متنی جلسه 1
126 دانلود
ویدئو جلسه 1 (زمان 7:10)
1.7K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مریم زاهدی
فایل متنی جلسه 2
59 دانلود
ویدئو جلسه 2 (زمان 6:50)
816 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهیار اکبری
فایل متنی جلسه 3
77 دانلود
ویدئو جلسه 3 (زمان 8:51)
858 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

بهزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 4
112 دانلود
ویدئو جلسه 4 (زمان 5:06)
825 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 5
81 دانلود
ویدئو جلسه 5 (زمان 6:55)
594 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 6
66 دانلود
ویدئو جلسه 6 (زمان 6:09)
590 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 7
48 دانلود
ویدئو جلسه 7 (زمان 4:45)
287 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد فلاح
فایل متنی جلسه 8
48 دانلود
ویدئو جلسه 8 (زمان 8:26)
399 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیدمحمد ایرانژاد
فایل متنی جلسه 9
81 دانلود
ویدئو جلسه 9 (زمان 9:43)
261 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

آزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 10
70 دانلود
ویدئو جلسه 10 (زمان 7:46)
537 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 11
122 دانلود
ویدئو جلسه 11 (زمان 3:43)
683 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 12
138 دانلود
ویدئو جلسه 12 (زمان 7:51)
704 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مسعود عابدیان
فایل متنی جلسه 13
294 دانلود
ویدئو جلسه 13 (زمان 4:24)
469 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 14
166 دانلود
ویدئو جلسه 14 (زمان 5:03)
341 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 15
138 دانلود
ویدئو جلسه 15 (زمان 5:52)
358 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین عظیمی
فایل متنی جلسه 16
154 دانلود
ویدئو جلسه 16 (زمان 5:39)
348 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 17
148 دانلود
ویدئو جلسه 17 (زمان 6:02)
252 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 18
179 دانلود
ویدئو جلسه 18 (زمان 5:42)
288 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد ازقندی
فایل متنی جلسه 19
131 دانلود
ویدئو جلسه 19 (زمان 6:15)
359 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین آدرم
فایل متنی جلسه 20
115 دانلود
ویدئو جلسه 20 (زمان 4:39)
185 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 21
124 دانلود
ویدئو جلسه 21 (زمان 6:03)
272 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید