تغییر به وضعیت برتر

رایگان!

  • جلسات 21 جلسه
  • نوع دوره غیرحضوری
  • مدت زمان 3:10:23
  • سطح مقدماتی
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 344 نفر
  • بازدید دوره 3.7K بازدید

دانلود دوره

سیما زارعی
فایل متنی جلسه مقدماتی
84 دانلود
ویدئو جلسه مقدماتی (زمان 4:06)
415 مشاهده
ادریس حبیبی
فایل متنی جلسه 1
65 دانلود
ویدئو جلسه 1 (زمان 7:10)
682 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مریم زاهدی
فایل متنی جلسه 2
29 دانلود
ویدئو جلسه 2 (زمان 6:50)
229 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهیار اکبری
فایل متنی جلسه 3
56 دانلود
ویدئو جلسه 3 (زمان 8:51)
400 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

بهزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 4
59 دانلود
ویدئو جلسه 4 (زمان 5:06)
388 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 5
59 دانلود
ویدئو جلسه 5 (زمان 6:55)
269 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 6
31 دانلود
ویدئو جلسه 6 (زمان 6:09)
221 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 7
27 دانلود
ویدئو جلسه 7 (زمان 4:45)
152 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد فلاح
فایل متنی جلسه 8
28 دانلود
ویدئو جلسه 8 (زمان 8:26)
239 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیدمحمد ایرانژاد
فایل متنی جلسه 9
33 دانلود
ویدئو جلسه 9 (زمان 9:43)
173 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

آزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 10
35 دانلود
ویدئو جلسه 10 (زمان 7:46)
285 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 11
63 دانلود
ویدئو جلسه 11 (زمان 3:43)
290 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 12
123 دانلود
ویدئو جلسه 12 (زمان 7:51)
486 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مسعود عابدیان
فایل متنی جلسه 13
253 دانلود
ویدئو جلسه 13 (زمان 4:24)
291 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 14
151 دانلود
ویدئو جلسه 14 (زمان 5:03)
230 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 15
115 دانلود
ویدئو جلسه 15 (زمان 5:52)
188 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین عظیمی
فایل متنی جلسه 16
134 دانلود
ویدئو جلسه 16 (زمان 5:39)
138 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 17
130 دانلود
ویدئو جلسه 17 (زمان 6:02)
139 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 18
154 دانلود
ویدئو جلسه 18 (زمان 5:42)
220 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد ازقندی
فایل متنی جلسه 19
102 دانلود
ویدئو جلسه 19 (زمان 6:15)
224 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین آدرم
فایل متنی جلسه 20
78 دانلود
ویدئو جلسه 20 (زمان 4:39)
85 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 21
93 دانلود
ویدئو جلسه 21 (زمان 6:03)
81 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید