تغییر به وضعیت برتر

رایگان!

  • جلسات 21 جلسه
  • نوع دوره غیرحضوری
  • مدت زمان 3:10:23
  • سطح مقدماتی
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 479 نفر
  • بازدید دوره 6.4K بازدید

دانلود دوره

سیما زارعی
فایل متنی جلسه مقدماتی
151 دانلود
ویدئو جلسه مقدماتی (زمان 4:06)
758 مشاهده
ادریس حبیبی
فایل متنی جلسه 1
121 دانلود
ویدئو جلسه 1 (زمان 7:10)
1.4K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مریم زاهدی
فایل متنی جلسه 2
50 دانلود
ویدئو جلسه 2 (زمان 6:50)
718 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهیار اکبری
فایل متنی جلسه 3
74 دانلود
ویدئو جلسه 3 (زمان 8:51)
741 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

بهزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 4
93 دانلود
ویدئو جلسه 4 (زمان 5:06)
672 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 5
78 دانلود
ویدئو جلسه 5 (زمان 6:55)
531 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 6
63 دانلود
ویدئو جلسه 6 (زمان 6:09)
299 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 7
48 دانلود
ویدئو جلسه 7 (زمان 4:45)
251 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد فلاح
فایل متنی جلسه 8
43 دانلود
ویدئو جلسه 8 (زمان 8:26)
318 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیدمحمد ایرانژاد
فایل متنی جلسه 9
76 دانلود
ویدئو جلسه 9 (زمان 9:43)
227 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

آزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 10
51 دانلود
ویدئو جلسه 10 (زمان 7:46)
367 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 11
98 دانلود
ویدئو جلسه 11 (زمان 3:43)
567 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 12
134 دانلود
ویدئو جلسه 12 (زمان 7:51)
680 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مسعود عابدیان
فایل متنی جلسه 13
285 دانلود
ویدئو جلسه 13 (زمان 4:24)
453 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 14
164 دانلود
ویدئو جلسه 14 (زمان 5:03)
315 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 15
134 دانلود
ویدئو جلسه 15 (زمان 5:52)
337 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین عظیمی
فایل متنی جلسه 16
149 دانلود
ویدئو جلسه 16 (زمان 5:39)
311 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 17
142 دانلود
ویدئو جلسه 17 (زمان 6:02)
224 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 18
174 دانلود
ویدئو جلسه 18 (زمان 5:42)
272 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد ازقندی
فایل متنی جلسه 19
122 دانلود
ویدئو جلسه 19 (زمان 6:15)
320 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین آدرم
فایل متنی جلسه 20
108 دانلود
ویدئو جلسه 20 (زمان 4:39)
163 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 21
121 دانلود
ویدئو جلسه 21 (زمان 6:03)
266 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید