تغییر به وضعیت برتر

رایگان!

  • جلسات 21 جلسه
  • نوع دوره غیرحضوری
  • مدت زمان 3:10:23
  • سطح مقدماتی
  • زبان فارسی
  • دانشجویان 435 نفر
  • بازدید دوره 5.1K بازدید

دانلود دوره

سیما زارعی
فایل متنی جلسه مقدماتی
134 دانلود
ویدئو جلسه مقدماتی (زمان 4:06)
609 مشاهده
ادریس حبیبی
فایل متنی جلسه 1
82 دانلود
ویدئو جلسه 1 (زمان 7:10)
1K مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مریم زاهدی
فایل متنی جلسه 2
40 دانلود
ویدئو جلسه 2 (زمان 6:50)
541 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهیار اکبری
فایل متنی جلسه 3
66 دانلود
ویدئو جلسه 3 (زمان 8:51)
582 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

بهزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 4
78 دانلود
ویدئو جلسه 4 (زمان 5:06)
489 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 5
67 دانلود
ویدئو جلسه 5 (زمان 6:55)
453 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 6
41 دانلود
ویدئو جلسه 6 (زمان 6:09)
258 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 7
40 دانلود
ویدئو جلسه 7 (زمان 4:45)
227 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد فلاح
فایل متنی جلسه 8
37 دانلود
ویدئو جلسه 8 (زمان 8:26)
293 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیدمحمد ایرانژاد
فایل متنی جلسه 9
53 دانلود
ویدئو جلسه 9 (زمان 9:43)
214 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

آزاد الله مرادی
فایل متنی جلسه 10
44 دانلود
ویدئو جلسه 10 (زمان 7:46)
360 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 11
76 دانلود
ویدئو جلسه 11 (زمان 3:43)
451 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 12
131 دانلود
ویدئو جلسه 12 (زمان 7:51)
676 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مسعود عابدیان
فایل متنی جلسه 13
283 دانلود
ویدئو جلسه 13 (زمان 4:24)
445 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی اژدر
فایل متنی جلسه 14
159 دانلود
ویدئو جلسه 14 (زمان 5:03)
304 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

ماهور هراتی
فایل متنی جلسه 15
122 دانلود
ویدئو جلسه 15 (زمان 5:52)
335 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین عظیمی
فایل متنی جلسه 16
144 دانلود
ویدئو جلسه 16 (زمان 5:39)
310 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

مهدی خانی
فایل متنی جلسه 17
137 دانلود
ویدئو جلسه 17 (زمان 6:02)
222 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

پوریا هاجری
فایل متنی جلسه 18
167 دانلود
ویدئو جلسه 18 (زمان 5:42)
271 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

محمد ازقندی
فایل متنی جلسه 19
116 دانلود
ویدئو جلسه 19 (زمان 6:15)
315 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

حسین آدرم
فایل متنی جلسه 20
88 دانلود
ویدئو جلسه 20 (زمان 4:39)
155 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید

سیما زارعی
فایل متنی جلسه 21
105 دانلود
ویدئو جلسه 21 (زمان 6:03)
151 مشاهده

برای مشاهده این قسمت وارد حساب کاربری خود شده و در دوره ثبت نام کنید